Wykształcenie

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo. Pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka napisałam pracę magisterską pt. „Wybrane aspekty wyłudzania podatku VAT”.

Po zakończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie jako doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Równolegle odbywałam aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

W maju 2019 roku obroniłam z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.Idealny zbieg czynów karalnych w prawie karnym skarbowym, sporządzoną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka, której promotorem pomocniczym był dr Grzegorz Łabuda. W dniu 20 maja 2019 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego został mi nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych (dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne, specjalność: prawo karne).

prawo karne skarbowe wrocław

Publikacje

 1. The concept of “denationalization” (or the equivalent “delocalization”) in the context of the US Federal Court decision in Chromalloy Aeroservices Inc. V Arab Republic of Egypt 939 F. Supp. 907 (DDC 1996) and the Amsterdam Court of Appeal Decision in Yukos Capital SARL v OAO Rosneft [2009],Acta Erasmiana. Tom V. Varia, Wrocław 2013, s. 21-30; ISBN 978-83-933222-5-1;
 2. To what extent do regional human rights systems contribute to the promotion and protection of human rights globally?, Acta Erasmiana. Tom V. Varia, Wrocław 2013, s. 9-19; ISBN 978-83-933222-5-1;
 3. Abuses of dominant position in the Commission’s Guidance and the case-law of the Court of Justice and the General Court, Acta Erasmiana. Tom VI. Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, Wrocław 2014, s. 445-454; ISBN 978-83-933222-7-5;
 4. Common law system –  foundations for excluding evidence obtained illegally or unfairly and the relevant case law, Acta Erasmiana Tom VII. Z badań nad prawem i administracją, Wrocław 2014, s. 9-18; ISBN 978-83-933222-9-9;
 5. Przestępstwo pospolite czy podatkowe? Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art. 8 § 1 k.k.s. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Acta Erasmiana Tom X. Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, Wrocław 2015, s. 61-74; ISBN 978-83-65158-03-1;
 6. Wprowadzenie do obrotu jako znamię wybranych typów czynów zabronionych uregulowanych w pozakodeksowym prawie karnym. Analiza orzecznictwa, Acta Erasmiana Tom XII, Wrocław 2016, s. 10-22; ISSN 2451-2060, ISBN 978-83-65158-06-2;
 7. O (nie)możliwości jednoczynowej realizacji znamion typu podstawowego oraz typu zmodyfikowanego. Uwagi na tle art. 12 k.k.,[w:] Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Brzezińska, J. Giezek, Warszawa 2017, s. 445-462; ISBN 978-83-8107-364-6;
 8. Kilka uwag na tle typizacji nowych „przestępstw fakturowych”, Acta Erasmiana Tom XV, Wrocław 2017, s. 43-57; ISSN 2451-2060, ISBN 978-83-65158-10-9;
 9. O rzekomym kontratypie karceniach w celach wychowawczych, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Zeszyt XI. Przemoc w prawie i polityce, Wrocław 2017, s. 245-266; ISSN 2080-332X, ISBN 978-83-65158-11-6;
 10. Temporalne aspekty stosowania przepisów typizujących „przestępstwa fakturowe”. Uwagi na tle zasady nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori oraz konstrukcji czynu ciągłego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Zeszyt XII, Wrocław 2018, s. 637-652; ISSN 2080-332X,
ISBN 978-83-65158-12-3;
 11. Przepisy art. 277c-d Kodeksu karnego jako nowe narzędzie zwalczania zorganizowanej przestępczości podatkowej, [w:] Przegląd Naukowy Disputatio. Tom XXVI, red. M. Jaś-Nowopolska, Gdańsk 2018, s. 79-94; ISSN 1898-3707;
 12. Wybrane kwestie związane z obowiązkiem gwaranta nienastąpienia skutku z perspektywy art. 2 k.k. na przykładzie osób świadczących usługi zdrowotne, [w:] Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne. Tom II, red. D. Klimas, Wrocław 2018, s.68- 87, ISBN 978-83-62832-13-2;
 13. Temporalne aspekty stosowania przepisów typizujących „przestępstwa fakturowe”. Uwagi na tle zasady nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori oraz konstrukcji czynu ciągłego, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Zeszyt XII, Wrocław 2018, s. 637-652; ISSN 2080-332X,
ISBN 978-83-65158-12-3;
 14. Idealny zbieg czynów karalnych w prawie karnym skarbowym, C.H. Beck, Warszawa 2020, ss. 259; ISBN 978-83-8198-727-1;
 15. Przymus bezpośredni jako (bezpieczny) mechanizm zapewniający bezpieczeństwo pacjentów zakładów leczniczych [w:] Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, Uwarunkowania ergonomiczne, red. I. Witczak, Ł. Rypicz, Wrocław 2020, s. 147-165; e-ISBN 978-7055-625-9.

Udział czynny w konferencjach naukowych

Wystąpienie konferencyjne w 2019 roku:

 1. “Użycie oleju opałowego do celów napędowych – przestępstwo skarbowe czy wykroczenie pospolite? Problematyka kwalifikacji prawnej czynów związanych z podatkiem akcyzowym” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Przestępczość gospodarcza”, Bydgoszcz, 3 kwietnia 2019 roku.
 2. “Kwalifikacja prawna spowodowania wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia – czy zastosowanie konstrukcji współukaranego czynu uprzedniego znajduje kryminalnopolityczne uzasadnienie” podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej “Bezpieczeństwo – komunikacja – wypadki”, Kraków, 6 kwietnia 2019 roku.

Wystąpienia konferencyjne w 2018 roku:

 1. “Problematyka stosowania środków reakcji prawnokarnej w razie zastosowania konstrukcji idealnego zbiegu deliktów penalnych” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, Bydgoszcz, 13 marca 2018 r.
 2. “Czy przepisy art. 277c-d k.k. stanowią skuteczną zachętę do autodenuncjacji dla sprawców przestępstw fakturowych?” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Aktualne problemy z zakresu przestępczości gospodarczej”, Gdańsk, 23 marca 2018 r.
 3. “Dowód z pomówienia współoskarżonego – na marginesie rozważań o propozycji zmiany art. 60 § 3 k.k.” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym”, Wrocław, 27 kwietnia 2018 r. – nagroda za najlepsze wystąpienie podczas Konferencji.

Wystąpienia konferencyjne w 2017 roku:

 1. “O relacjach między przepisami art. 270a, 271a i 277a k.k. a przepisem art. 62 k.k.s. Idealny zbieg czynów zabronionych z art. 8 k.k.s. – historyczna regulacja czy podstawa do tworzenia kwalifikacji prawnej nowego typu?” podczasIV Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej pt. “Przestępczość przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom finansowym państwa”, Kraków, 3 kwietnia 2017 r.
 2. “Nowe przepisy art. 270a, 271a i 277a k.k. – kiedy będą mogły być stosowane i czy staną się skutecznym remedium na proceder wystawiania nierzetelnych (fikcyjnych) faktur VAT?” podczas IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, Opole, 8 maja 2017 r.
 3. “Odpowiedzialność karna lekarza a aktualnie obowiązujący model obiektywnego przypisania skutku”podczas II Ogólnopolskiej Konferencji “Hipokrates przed sądem”, Wrocław, 26 maja 2017 r.
© 2019 stylweiss.com.pl All rights reserved.
do góry